За да ползваме услугите на НАП, трябва да сменим софтуера на компютъра

За да ползваме услугите на НАП, трябва да сменим софтуера на компютъра

СПОДЕЛИ

На 31 януари 2020 г. изтича крайният срок за подмяна на новите фискални устройства. Това се налага заради новия софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) .

В обектите, в които се плаща в брой, е необходимо лицензирано СУПТО (и съответно – да се генерира УНП за всяка продажба). За останалите – не е необходимо.

Ако в цялата фирма никъде не се приемат пари в брой, не е необходимо да се лицензира СУПТО въобще.

Всички фирми и граждани, които искат да ползват електронните услуги на НАП, ще трябва да ползват новите версии на операционната система Windows, както и на интернет браузерите си.

Това се отнася както за счетоводители, така и за хората с персонален идентификационен код (ПИК).

От март 2020 г. ще се въведе допълнително изискване за сигурността при ползване на електронните услуги на НАП, което не се поддържа от Windows XP. В известна степен Widows 7 също ще бъде засегнат и част от функциите няма да работят.

А до 31 март всеки търговец трябва да регистрира в НАП използвания от него софтуер. Информацията се подава само онлайн с електронен подпис.

В страната вече са регистрирани 456 различни софтуера за управления на продажбите.

Подготвя се и наредба, която ще освободи онлайн търговците от даване на касова бележка при плащане с дебитна и кредитна карта.

За целта те трябва да са регистрирали сайта си в НАП.

За безпроблемно използване на е-услугите на НАП след 17.02.2020 г. са ви необходими:

  • Компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за работа с електронен подпис – Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); Windows 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit);
  • Web браузър: Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2;
  • Java, версия 8.х.

Полезна информация относно новите изисквания на НАП:

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания.

Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.

Изисква се генериране на уникален номер на продажба (УНП)

При редица бизнеси е възможно да има многократно извършване на поръчки, които накрая се плащат наведнъж. При досегашния режим на отчитане беше напълно възможно в този случай да се издаде накрая една обща фактура и да се плати с една касова бележка цялата сума.

Новите промени в Наредба Н-18 забраняват подобна практика!

Всяка поръчка следва да се оформа като отделна продажба (по смисъла на Наредба Н-18) и да има генериран УНП. Всеки фискален бон трябва да съдържа (един) номер на УНП. Това налага изводът (потвърден от НАП), че при наличие на множество УНП, се издават множество фискални бонове.

При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП?

Не.

Една сделка (по термините на софтуера), ако е оформена като една Продажба (по термините на Наредба Н-18), би следвало да има генериран един УНП. Този УНП трябва да се посочи на всички фискални бонове.

Може ли да се плати по продажба, за която не е генериран УНП?

Точка 10 от Приложение 29 към чл. 52а от Наредба Н-18 изисква при печат на ФУ задължително да се включва УНП на продажбата, по която се плаща. Това означава, че ако за продажбата няма генериран УНП, по нея НЕ може да се плати в брой. Необходимо е тази продажба да бъде сторнирана и да се създаде отново (или да се плати по банков път).

Мога ли да тествам търговски софтуери?

За съжаление, последните промени в Наредба Н-18 изрично забраняват използване на тестов режим на СУПТО в търговските обекти. Съгласно т.20 от Приложение 29 към Чл.52а на Наредба Н-18:

„20. Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.“

Препоръчваме в ТО просто да не се правят тестове. Това може да се прави в контролирана среда извън ТО.

Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП?

Съгласно чл. 52б и чл. 52в от Наредба Н-18, производителите/разпространителите трябва да подават информация за всяка нова версия на произвежданите/разпространяваните от тях СУПТО.

Съгласно 52з, ползвателите на СУПТО трябва да подават (с електронен подпис) информация към НАП за използваните от тях версии на СУПТО.

Т.е., и производителите/разпространителите и потребителите трябва да подават информация за ВСЯКА нова версия на СУПТО.

Мога ли да продължа да отчитам продажбите в софтуер и да отпечатвам касова бележка на касов апарат?

Не.

Това е основна промяна с новите текстове на Наредба Н-18.

Касовите апарати отиват в историята. Освен за най-малките ТО, които въобще не притежават компютър или ТО в малките села, касовите апарати с бутони повече няма да се използват. Ако касовият апарат има режим фискален принтер (и е съобразен с новите законови изисквания), то той ще продължи да може да се използва.

За да бъде пределно ясно изяснено, вече НЕ Е допустимо да се въвеждат (маркират) продажбите в СУПТО, а касовата бележка да се отпечатва отделно (след въвеждане на сумата на ръка). СУПТО вече трябва да е свързано с ФУ и да отпечатва автоматично касовата бележка.

Ресурси:

Наредбата може да се изтегли от следния адрес: http://nap.bg/document?id=1265

Често срещани същращения и понятия

ТО – Търговски обект – Според допълнителни разпоредби в ЗДДС т.41 “Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

ФУ – Фискално устройство

ФБ – Фискален бон

УНП – уникален номер на продажба

ИАСУТД – Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (това е по-скоро софтуер, функционално приравнен на ФУ, използван от големи данъкоплатци. Това не е СУПТО).

avatar