Представят проекта за саниране на бившия Медицински пансионат в Поморие

Представят проекта за саниране на бившия Медицински пансионат в Поморие

СПОДЕЛИ
Общата стойност на проекта е 1 198 568.67 лева.

На 18 април 2019 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Поморие ще бъде проведена стартираща пресконференция за представяне на мерките по проект „Изпълнение на дейности по Информация и комуникация, във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-2.002-0026-C01”

Община Поморие стартира изпълнението на проект: “Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие”. Той се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 2: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.”

Целта на проекта е да се подобри енергийната ефективност на Административната сграда за обществено обслужване – гр. Поморие. Тя ще достигне клас на енергопотребление „А“, а това ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия. Освен това значителна част от нея ще се осигурява от Възобновяем източник – фотоволтаична инсталация. По-високото ниво на енергийната ефективност ще доведе не само до намаляване на крайното енергийно потребление, но и на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.

Така ще се осигури по-добро качество на въздуха, условия за живот, достъпна и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще се подобрят и експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, ще се запазят и традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Общата стойност на проекта е 1 198 568.67 лева. От тях: Европейско финансиране в размер на 1 018 783.37 лв. и Национално съфинансиране в размер на 179 785.30 лв.
Изпълнението на проекта стартира на 07.03.2019 г. и приключва на 07.10.2019 г. – срок на продължителност 20 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.002-0026-C01 „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

avatar